Kontakt

Bakgrund till de första ordensförläningarna sedan 1974

För första gången på nästan 50 år förlänas de kungliga riddarordnarna till svenska medborgare. De kungliga riddarordnarna är Sverige främsta utmärkelser, tillsammans med Kungens och regeringens medaljer.

De kungliga riddarordnarna består av Serafimerorden, Svärdsorden, Nordstjärneorden instiftade 1748 och Vasaorden instiftad 1772. Serafimerorden förlänas till Kungliga familjen, utländska statschefer och därmed jämställda, Svärdsorden förlänas till militär personal, Nordstjärneorden till medborgare huvudsakligen inom offentlig verksamhet och Vasaorden till medborgare huvudsakligen ej i offentlig verksamhet (privat och ideell sektor samt kultur).

De kungliga riddarordnarna utdelades till svenska medborgare i relativt stort antal under 1900-talet. Efter beslut i riksdagen lades ordnarna dock vilande för svenska medborgare från 1975. Ordnarna behölls emellertid för att kunna delas ut till utländska medborgare som gjort insatser för Sverige. Från 1995 kunde svenska Kungahuset få Serafimerorden, aktualiserat av Kronprinsessans myndighetsdag.

År 2018 påbörjades en politisk process med inriktningen att svenskar åter skulle kunna få ta emot de kungliga riddarordnarna. Detta skedde i bred politisk enighet genom ett utskottsinitiativ i riksdagens konstitutionsutskott under regeringen Andersson, som regeringen Kristersson fullföljde genom den så kallade Belöningsreformen.

I reformens förarbeten framgår att de kungliga riddarordnarna ska utdelas för exceptionella förtjänster. Det gör att de kungliga riddarordnarna kommer att utdelas i ett begränsat antal per år.

Genom regeringens Förordning (2022:1800) om Sveriges främsta utmärkelser gällande från 1 februari 2023 och nya ordensstadgar fastställda i extra ordenskapitel 15 februari 2023 har svenska medborgare kunnat föreslås för en orden. En av reformens hörnstenar är att det ska vara enkelt för alla som vill att lämna in förslag. Därför har en särskild webbplats upprättats av ordenskansliet inom Kungl. Maj:ts Orden: Förslag | Kungl. Maj:ts Orden (kungligmajestatsorden.se) Länk till annan webbplats. Allmänheten har aktivt använt möjligheten att nominera svenska medborgare.

Förslagen har sammanställts av ordenskansliet och har sedan beretts av Ordensrådet. Rådet är ett nyinrättat organ bestående av åtta ledamöter tillsatta av regeringen, men organisatoriskt knutna till Kungl. Maj:ts Orden på Kungl. Slottet. Ordensrådet har lämnat ett yttrande till Regeringskansliet med förslag på mottagare. Efter beredning i departementen har regeringen fattat beslut om förord. Hans Majestät Konungen har, som de kungliga riddarordnarnas stormästare, fattat beslut i extra ordenskapitel utifrån regeringens förord.

 • Serafimerorden har en klass, riddare. Den bärs i ett ljusblått band från axel till höft.
 • De övriga tre ordnarna - Svärdsorden, Nordstjärneorden och Vasaorden - har fem klasser:
  • Kommendör med stora korset
  • Kommendör av första klassen
  • Kommendör
  • Riddare av första klassen
  • Riddare
 • Svärdsorden bärs i gult band med blå kanter och har utöver de fem klasserna Svärdstecknet och Svärdsmedaljen.
  Svärdsorden har också två klasser avsedda att utdelas i krig samt Svärdsordens Militärkors i tre klasser som kan utdelas för tapperhet i krigsliknande situationer.
 • Nordstjärneorden bärs i svart band (polstjärnan lyser upp okunskapens mörker) och har utöver de fem klasserna Nordstjärnetecknet och Nordstjärnemedaljen
 • Vasaorden bärs i grönt band (grönt sägs anspela på jordbruk) och har utöver de fem klasserna Vasatecknet och Vasamedaljen.

Ordensrådet prövar om förslagets insatser är så exceptionella att det är motiverat med en svensk kungl. riddarorden. Beroende på förtjänsternas karaktär, till exempel inom vilken sektor förtjänsterna gjorts och om de är gjorda på nationell, regional eller lokal nivå, så bestäms vilken orden och vilken nivå som ska förlänas. Här följer Sverige internationell praxis.

Detalj av Nordstjärneorden. Foto Jonas Borg/Kungl. Maj:ts Orden

Detalj av Nordstjärneorden. Foto Jonas Borg/Kungl. Maj:ts Orden