Kontakt

Kungl. Maj:ts Orden

Exempel på ordnar och medaljer. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Exempel på ordnar och medaljer. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Om institutionen

Kunglig Maj:ts Orden är benämningen på den organisation som handhar de kungliga riddarordnarna och består av Stormästaren, ordenskapitlet och ordenskansliet. Vid Kungl. Maj:ts Orden finns också Ordensrådet. Läs mer om om Kungl. Maj:ts Ordens olika delar i länkarna nedan.

Ordenskapitlet

De svenska ordnarnas högsta styrande organ och sammanträder en gång om året. Ordenskapitlet består av kungen, ordenskanslern, vice ordenskanslern samt fyra av kungen utsedda ledamöter.

Ordenskansliet

Ordenskansliet finns på Kungliga slottet i Stockholm i anslutning till Ordenssalarna. Kansliet handlägger ärenden som rör utdelande av de svenska Kungliga Riddarordnarna och de kungliga medaljerna.

Ordensrådet

För beredning av nomineringar finns även ett självständigt råd vid Kungl. Maj:ts Orden. Rådet ska lämna yttrande till regeringen med förslag till ordensutmärkelser för förtjänstfulla insatser.

Ytterligare uppgifter och ansvarsområden

I Ordenssalarna på Kungliga slottet finns en permanent utställning över Sveriges riddarordnar, vilken Kungl. Maj:ts Orden har ansvar för. Här ges en intressant inblick i ordenshistoria samt aktuellt bärande.

Vid sidan av ovan nämnda uppgifter ansvarar Kungl. Maj:ts Orden också för uppmålningen av serafimersköldarna samt det högtidliga överförandet av serafimersköld till Riddarholmskyrkan i samband med serafimerriddares och serafimerledamöters begravning.

Kungl. Maj:ts Orden för matriklar över samtliga ordensklasser tilldelade till svenska och utländska medborgare. Matriklarna är tillgängliga i digitaliserad form, bland annat via Riksarkivet.

Läs mer om Kungl. Maj:ts Orden här:

Ordensstadgar Pdf, 369 kB, öppnas i nytt fönster.

Ordenskansliet bereder på uppdrag av riksmarskalksämbetet även inkomna medaljförslag till de kungliga medaljerna för slutgiltigt beslut av H.M. Konungen.