Kontakt

Kungl. Maj:ts Orden

Exempel på ordnar och medaljer. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Exempel på ordnar och medaljer. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Om institutionen

Kunglig Maj:ts Orden är benämningen på den organisation som handhar de kungliga riddarordnarna och består av Stormästaren, ordenskapitlet och ordenskansliet.

Organisationen leds på Konungens uppdrag av ordenskanslern biträdd av vice ordenskanslern tillika sekreteraren. Den senare leder också verksamheten vid ordenskansliet som handlägger alla ordens- och medaljärenden. Ordenskansliet består - förutom av ordenskanslern och vice ordenskanslern - av ordensskattmästaren, ordensintendenten, ordenshärolden, ordenskanslisten och ordensarkivarien. Kungl. vapenmålaren har i uppdrag att måla serafimersköldar.

För beredning av nomineringar finns även ett självständigt råd vid Kungl. Maj:ts Orden. Rådet ska lämna yttrande till regeringen med förslag till ordensutmärkelser för förtjänstfulla insatser. Läs mer om ordensrådet.

Ordenskapitlet

Ordenskapitlet utgör de svenska ordnarnas högsta styrande organ och sammanträder en gång om året, i slutet av april, under ledning av H.M. Konungen som Stormästare. Ordenskansliets viktigaste och ursprungligaste uppgiften är att bistå ordenskapitlet. 

Ordenskapitlet består, förutom av Stormästaren, av ordenskanslern, vice ordenskanslern samt ytterligare fyra av Stormästaren utsedda ledamöter:

 • Svante Lindqvist, ordenskansler, 2010-
 • Per Sandin, vice ordenskansler tillika sekreterare, 2019-
 • Urban Bäckström, f.d. statssekreterare och riksbankschef, 2006-
 • Fredrik Wersäll, riksmarskalk, 2015-
 • Inger Liliequist, f.d. riksantikvarie, 2019-
 • Maria Christina Lundqvist, protokollchef på Utrikesdepartementet, 2020-

Ordensärenden beslutas under extra ordenskapitel och föredras då av ordenskanslern och vice ordenskanslern tillika ordenssekreteraren för Stormästaren.

Ordenskansliet

Av de tjänstgörande vid Kungl. Maj:ts Orden nedan är de tre första ämbetsmän utnämnda av Stormästaren, medan de följande är tjänstemän utnämnda av ordenskanslern.

 • Svante Lindqvist, ordenskansler, 2018-
 • Per Sandin, vice ordenskansler tillika sekreterare, 2019-
 • Jan Lindman, ordensskattmästare, 2019-
 • Christian Thorén, ordensintendent, (2014-), 2022-
 • Jonas Arnell-Szurkos, ordenshärold, (2018-), 2023-
 • Eva Papik Lindfors, ordenskanslist, 2019-
 • Mats Hemström, ordensarkivarie, 2018-

samt

 • Leif Ericsson, kungl. vapenmålare, 2006-

Ytterligare uppgifter och ansvarsområden

I Ordenssalarna på Kungliga slottet finns en permanent utställning över Sveriges riddarordnar, vilken Kungl. Maj:ts Orden har ansvar för. Här ges en intressant inblick i ordenshistoria samt aktuellt bärande.

Vid sidan av ovan nämnda uppgifter ansvarar Kungl. Maj:ts Orden också för uppmålningen av serafimersköldarna samt det högtidliga överförandet av serafimersköld till Riddarholmskyrkan i samband med serafimerriddares och serafimerledamöters begravning.

Kungl. Maj:ts Orden för matriklar över samtliga ordensklasser tilldelade till svenska och utländska medborgare. Matriklarna är tillgängliga i digitaliserad form, bland annat via Riksarkivet.

Läs mer om Kungl. Maj:ts Orden här:

Ordensstadgar Pdf, 369 kB, öppnas i nytt fönster.

Ordenskansliet bereder på uppdrag av riksmarskalksämbetet även inkomna medaljförslag till de kungliga medaljerna för slutgiltigt beslut av H.M. Konungen.