Kontakt

Belöningsreformen

Belöningsreformen är namnet på den process som ägt rum 2018 till 2023 och inleddes med att sex riksdagspartier (S, MP, C, L, KD och M) den 15 maj 2018 tillkännagav att man var överens om att reformera ordensväsendet.

Överenskommelsen utmynnade i ett utskottsinitiativ i Konstitutionsutskottet, som debatterades och voterades i kammaren. Riksdagen ställde sig bakom tillsättandet av en parlamentariskt sammansatt kommitté om det offentliga belöningssystemet, allmänna flaggdagar och utformningen av anslaget till hovet och tillkännager detta för regeringen.

Den 9 november 2019 lade regeringen fast direktiv för en parlamentarisk utredning och den 19 november 2019 beslutade regeringen att tillkalla en parlamentarisk sammansatt kommitté. Utredningen antog namnet Förtjänstutredningen och lämnade sitt slutbetänkande till regeringen den 21 september 2021.

Regeringen lade propositionen 2021/22:232 Ett modernt offentligt belöningssystem och de allmänna flaggdagarna på riksdagens bord den 13 april 2022. Efter riksdagsdebatt den 14 juni biföll riksdagen propositionen den 15 juni 2022.

Den 15 december 2022 beslutade regeringen om Förordning (2022:1800) om Sveriges främsta utmärkelser med ikraftträdande 1 februari 2023.

Vid det extraordinarie ordenskapitlet den 15 februari 2023 fastställdes nya stadgar för de kungliga svenska riddarordnarna efter godkännande av regeringen den 2 februari 2023. Det extraordinarie ordenskapitlet utnämnde också ledamöter till det nya ordensrådet efter regeringens förord.

Källor: