Kontakt

Serafimerorden

Riddare av Serafimerorden. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Riddare av Serafimerorden. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Kungl. Serafimerorden förlänas svenska Kungahuset samt på regeringens förord företrädesvis till statschefer eller därmed jämställda personer i samband med statsbesök.

Ordens insignier är ordenstecknet buret i kedja eller i ljusblått band samt kraschan, som bärs på bröstets vänstra sida från bäraren sett.

Ordenstecknet är ett vitemaljerat gyllene kors med mörkblå medaljong försedd med monogrammet ”IHS” (Jesus Hominum Salvator – Jesus Människornas Frälsare), krönt med en sluten krona. Mellan korsarmarna finns gyllene serafhuvuden.

Serfimerordens kedja. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Serfimerordens kedja. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Ordenskedjan består av elva serafhuvuden (bevingade änglahuvuden) i guld, vilka alternerar med elva blå guldinfattade patriarkalkors sammanbundna med guldlänkar. Kedjan kan tilldelas serafimerriddare som en särskild hedersbevisning och ingår inte med automatik vid förläning. Den kan till exempel tilldelas till en statschef under ett andra statsbesök, om statschefen redan fått Serafimerorden i band.

Kraschanen är ett åttauddigt kors av silver i vars mitt finns en mörkblå medaljong försedd med monogrammet ”IHS” och mellan korsarmarna gyllene serafhuvuden (ändring år 2005 från silverne till gyllene).

Orden har bara en klass, sedan 2023 benämnd riddare. Kvinnor och präster utnämnda före 2023 benämns ledamot respektive ledamot av andliga ståndet.

Till orden hör även Serafimermedaljen

Kungafamiljen, december 2018. Foto: Stella Pictures

Kungafamiljen, december 2018. Foto: Stella Pictures

Serafimervapen

H.M. Konungens vapensköld.

H.M. Konungens vapensköld, utförd av vapenmålare David Friefeldt. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna.

H.M. Drottningens vapensköld.

H.M. Drottningens vapensköld, utförd av Bengt-Olof Kälde. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna.

H.K.H. Kronprinsessans vapensköld.

H.K.H. Kronprinsessans vapensköld, utförd av Bengt-Olof Kälde. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna.

När en riddare eller ledamot tilldelas orden så ska förslag till ett heraldiskt vapen inlämnas till ordenskapitlet för uppmålning av en vapensköld. I Sverige kan dessa sköldar målas upp under innehavarens levnadstid, men hängs upp i Riddarholmskyrkan först efter ens frånfälle. Här skiljer sig bruket från vad som gäller i England och Danmark där vapenskölden genast hängs upp.

I Serafimerordens sal visas ett urval av nu levande riddare och ledamöters sköldar för att berätta om en fortlevande tradition. Då en serafimerriddare eller -ledamot begravs äger en särskild ceremoni rum.

Läs mer här:

Serafimerringning Öppnas i nytt fönster.

Återlämning av ordnar

Alla ordnar ska återsändas till Kungl. Maj:ts Orden vid mottagarens död. Ordenstecknet, mottagarens namn och födelsedatum ska sändas via post (i spårbar försändelse) till Kungl. Maj:ts Orden.

Uppgift om vem kvittensen på återlämnande ska sändas till ska också bifogas. Om så önskas, kan Kungl. Maj:ts Orden kostnadsfritt med kvittensen även sända en bild på det återlämnade ordenstecknet.